Algemene voorwaarden

Artikel 1 – algemeen

1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1; Opdrachtnemer: Van den Berg & Van Hofwegen vof, gevestigd te Nieuwleusen.

1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer;

1.3 Alle bedingen in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.

Artikel 2 – toepasselijkheid

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 Van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene leveringsvoorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – gegevens en informatie

3.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontslaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 – uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven (bijvoorbeeld ziekte) houdt Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door opdrachtnemer verricht. De Opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.

4.5 Gedurende de loop van de overeenkomst zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever regelmatig overleggen over de stand van zaken, de voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende.

4.6 Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om namens haar op te treden, voor zover dit logischerwijze past in de opdracht.

Artikel 5 – intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 – geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

6.2 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

Artikel 7 – honorarium

7.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium verschuldigd zoals vermeld in de overeenkomst of offerte, alsmede een vergoeding van gemaakte kosten. Bedragen zijn exclusief BTW.

7.2 Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 8 – betaling

8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is.

8.2 Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever, die in verzuim is, zijn alle op de vordering vallende gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen 10% van het openstaande saldo, met een minimum van € 120, dan wel de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn dan genoemd percentage respectievelijk bedrag.

8.3 Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenvergoeding overtreffen.

8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 – klachten

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking en uiterlijk veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient onverwijld door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 10 – aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Opdrachtnemer.

10.2 Indien en voor zover er op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de declaraties, met dien verstande dat in geval opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.

10.3 De Opdrachtgever verbindt zich Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door Opdrachtnemer van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 11 – overmacht

11.1 Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

11.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort.

11.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te declareren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12 – vervaltermijn

12.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrecht van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 13 – rechts- en forumkeuze

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

13.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillen beslechting.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer 28081685.